กระดานถามตอบ

เปิดบัญชีได้ไหมครับ


ลบ แก้ไข
หมวด : สมาชิกภาพ

ผมพึ่งจบครูมา แต่ยังไม่ได้บรรจุครับ สามารถเข้าไปเปิดบัญชีได้ไหมครับ

โดย New เมื่อ 25 เม.ย. 60 12:02 น. IP 118.174.115.***
  • แชร์
ลบ
ไม่ได้ค่ะ ทั้งนี้ต้องทำการสมัครสมาชิกสอ.ชม. จำกัด ก่อนค่ะ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
1.สมาชิกของสหกรณ์มี  2 ประเภท
    1.1  สมาชิกสามัญ 
    1.2  สมาชิกสมทบ
2.คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
    2.1  เป็นผู้ได้รับเงินเดือนประจำในจังหวัดเชียงใหม่   คือ
            1. เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงศึกษา/
                กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
            2. เป็นเจ้าหน้าที่ราชการหรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
            3. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
    2.2  อายุตั้งแต่ 20  - 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
    2.3  สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน
    2.4  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  500 บาท
    2.5  สมาชิกต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่
3. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
    3.1  เป็นบุคคลในครอบครัว (บิดา /มารดา/ บุตร/ คู่สมรส)   ของสมาชิกสามัญหรือ
           เป็นครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
    3.2  อายุตั้งแต่ 20  - 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
    3.3  สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่า 300 บาท
    3.4  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  500 บาท
4. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสังกัดส่วนราชการอื่นตามหลักเกณฑ์
    และประกาศที่สหกรณ์กำหนด 
5. เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำของ
    5.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
    5.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
    5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
    5.4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
    5.5 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร  ทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
6. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่รับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยแจ้งความประสงค์ขอโอนย้าย
    สมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  เนื่องจากย้ายมารับราชการ ยังหน่วยงานต้นสังกัดที่สหกรณ์
    ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สามารถหักเงินเดือนได้ในจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ได้รับบำนาญด้วย 
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 96.30.71.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส