งาน สคช.

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด .ศ. 2558 
แก้ไขเมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปี   2558  
(วันอาทิตย์ที่   14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559) 
[ดาวน์โหลด]


--------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สคช.) [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) [ดาวน์โหลด]

แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (สสอค.) [ดาวน์โหลด]