ข่าวประกาศอื่นๆ

ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง

โดย admin
 วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 18:04 น.
 1293
ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2559