ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท พินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:13 น.
 885
            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดย นายจรูญ  วงค์คำ   ผู้จัดการและนางอัญชลี  อุปนันท์ รองผู้จัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท พินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์