ข่าวกิจกรรม

อบรมสมาชิกเข้าใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 10:40 น.
 732
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  นายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรม เป็นประธานในการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกที่พึงมี ตลอดจน สวัสดิการและประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ   ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง  ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด