ข่าวกิจกรรม

สอ.ชม. เข้าร่วมโครงการ "สหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 12:27 น.
 429
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560  นายไพศาล  เนตรสุรา  คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน”  ณ  บ้านแม่ปูนหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสนองแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงรักษาความชุ่มชื้นของดิน และป่าไม้ โดยนางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของขบวนการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชน ในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำ