ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการอำนวยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น.
 541
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับและอย่างเป็นกันเอง