ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 09:48 น.
 171
สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้แก่สมาชิก เข้าศึกษาดูงาน และศึกษาประสบการณ์การพัฒนาองค์กรในด้านการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด