ข่าวกิจกรรม

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 14:11 น.
 769
ระว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเรื่องการสหกรณ์ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านสหกรณ์ และสร้างนิสัย พฤติกรรมการออม รวมทั้งการวางแผนการใช้เงินตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง โดยมีนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่