การเงิน

บริการเงินฝาก

โดย admin
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 13:41 น.
 12282
บริการเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์ 
    จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี การถอนเงินจะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องเหลือเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท

เงินฝากออมทรัพย์ ATM 
    จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี การถอนเงินจะถอนได้เฉพาะ ณ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด เท่านั้นส่วนการฝากจะฝากได้เฉพาะ ณ สำนักงานสหกรณ์เท่านั้น การถอนเงินจะถอนได้ในวันถัดไปของวันที่ฝาก จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องเหลือเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
    จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี ทุกวันที่ 31 มีนาคม,30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี การถอนเงินจะถอนจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องเหลือเงิน ในบัญชีไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ถอนได้ไตรมาสละหนึ่งครั้ง หากในไตรมาส ใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์ฯจะคิดค่า ธรรมเนียมการถอนครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าครั้งละสามร้อยบาท

เงินฝากประจำ 12 เดือน 
    จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ระยะเวลาที่ฝากไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนคิดดอกเบี้ย เป็นรายเดือนเมื่อครบระยะเวลาการฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ หากถอนก่อนกำหนดซึ่งต้องฝากมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนจะคำนวณดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากถอนก่อนหกเดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย

เงินฝากประจำ 24 เดือน 
    จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ระยะเวลาที่ฝากไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนคิดดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเมื่อครบระยะเวลาการฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ หากถอนก่อนกำหนดซึ่งต้องฝากมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน จะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ หากถอนก่อนสิบสองเดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย