ข่าวกิจกรรม

การประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 ต.ค. 2560 เวลา 10:04 น.
 743
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560  โดยมี นายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 4 โดยการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการ เพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของสหกรณ์ตลอดทั้งปี ให้หน่วยบริการได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติในการให้บริการสมาชิก อีกทั้งยังจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยบริการในฐานะผู้ให้บริการสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการได้รับทราบและพิจารณา ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด