ข่าวกิจกรรม

รับรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ประสานงานดีเด่น สสอค. สส.ชสอ. ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ก.พ. 2561 เวลา 15:31 น.
 526
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โอกาสนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ ประเภทรางวัล ศูนย์ประสานงานดีเด่น ปี 2560 ภาคเหนือ และโล่เกียรติคุณ ประเภทรางวัล ศูนย์ประสานงานที่มีพัฒนาและมีความเชื่อมั่นต่อสมาคม ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ประจำปี 2560 (สสอค.) และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ประสานงานดีเด่นประจำปี 2560 จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี