สมาชิกภาพ

การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

โดย admin
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 13:09 น.
 8248
การชำระค่าหุ้น
สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้
1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือน  
เว้นข้าราชการบำนาญหักจากบัญชีธนาคารที่เงินบำนาญโอนเข้าบัญชีโดยตรงหรือหักจากกรมบัญชี
กลาง
2.สมาชิกสมทบ จะต้องชำระโดยเรียกเก็บจากสมาชิกสามัญ  หรือชำระเองที่สหกรณ์ 
   หรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ
 
การงดชำระค่าหุ้น สมาชิกสามารถงดส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนได้ดังนี้
            สมาชิกสามัญชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 360  เดือน หรือมีจำนวนเงินค่าหุ้น
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
            สมาชิกสมทบชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 360 เดือน หรือมีจำนวนเงินค่าหุ้น
ไม่น้อยกว่า  300,000 บาท
**ทั้งนี้สมาชิกต้องมีทุนเรือนหุ้นมากกว่าภาระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ