ข่าวกิจกรรม

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 13:43 น.
 476
เมื่อวันจันทร์ที่ 12  มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ ไตรมาส 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมี นายสุทัศน์  ประสานธ์สุวรรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุม โดยได้ มีการชี้แจงแนวนโยบายการบริหารงานสหกรณ์ ปี 2561 มี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยบริการและผู้ประสานงานหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ จากหน่วยบริการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการได้รับทราบและพิจารณานำไปสู่การพัฒนาและกำหนดเป็นนโยบายสู่การพัฒนาสหกรณ์ต่อไป