ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 เม.ย. 2561 เวลา 10:28 น.
 459
นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  รุ่นที่1 ประจำปี 2561 หลักสูตร  “ช่างปูนปั้น” และ “งานปูนเทียมไม้ธรรมชาติ” รุ่นที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 31  มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท