ข่าวสวัสดิการ

ใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย (AIA)

โดย admin
 วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 10:06 น.
 2823
เอกสารแนบใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย บริษัท เอไอเอ จำกัด

        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน 1 ชุด
        สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครจำนวน 1 ชุด
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์จำนวน 1 ชุด
        สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์จำนวน 1 ชุด
        พร้อมรับรองสำเนาด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงิน
 
กรณีดาวน์โหลดใบสมัครหรือถ่ายเอกสารใบสมัคร (ไม่ได้ใช้ฉบับจริง)

        ให้ลงลายมือชื่อทั้ง 2 หน้า
        หน้าแรกให้ลงลายมือชื่อตรงมุมขวาล่างของใบสมัครพร้อมเขียนชื่อตัวบรรจงในวงเล็บ