ข่าวกิจกรรม

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาส 3 ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 13:43 น.
 364
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  
เป็นประธานในที่ประชุมกิจการสหกรณ์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561  
 
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ
และ หัวหน้าหน่วยบริการ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของสหกรณ์  ประจำไตรมาสที่ 3 
และเพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ แนวทางในการบริหารงานสหกรณ์
อันจะนำไปสู่การให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ  งานประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด