ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดป้ายฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการ CSR ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 ต.ค. 2561 เวลา 11:22 น.
 534
          นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  2561  ณ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  

          ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หรือ CSR  ประจำปี  2561 โดยสหกรณ์ฯสนับสนุนงบประมาณสำหรับสมทบจัดสร้าง จำนวน 100,000  บาท         
และเงินรับบริจาคจากขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศอีก  จำนวน  50,000  บาท       
กิจกรรมครั้งนี้มีคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ
รวมไปถึงคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่ตูบ และนักเรียน มาร่วมงานกัน จำนวนกว่า 100  คน