ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่2 ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 15:40 น.
 709
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  
และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ทั้ง 6 เขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  เขต  34  และ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ  นายประเวทย์  สันยาย รองประธานกรรมการ  คณะกรรมการศึกษา  
รวมถึง ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ  
ที่ประชุมได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว  และ ผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
และพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์  ประจำปี  2562  อีกด้วย  
โดยงานประชุมดังกล่าว  จัดขึ้นเมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2561 
ณ  ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น  2   สนง.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด