ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 15:05 น.
 1110
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ
เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561    
โดยมี นายนรุทธิ์ อุทธา  สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
อีกทั้งมี คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ
และ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ซึ่งในการประชุม ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี  2561
แก่ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบ รวมไปถึงพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสหกรณ์ฯและงบประมาณประจำปี 2562
ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 1,001 คน  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว