ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรม หลักสูตร ยุทธวิธีการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์แบบมืออาชีพ 4.0

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 15:45 น.
 628

           นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
และ ประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวรายงานโครงการอบรม
หลักสูตร ยุทธวิธีการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์แบบมืออาชีพ 4.0 

โดยมี นายวิราช  ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด  เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  

           ภายในงานได้จัดการอบรมบรรยายพิเศษ 2 หลักสูตร ได้แก่ หัวข้อ "ยุทธวิธีการบริหารสหกรณ์แบบมืออาชีพ 4.0" 
บรรยายโดย นายรุ่งโรจน์  วรชมพู  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา  จำกัด 
และ หัวข้อ "รู้เท่าทันกฎกระทรวงตามกฎหมายใหม่" บรรยายโดยนายไพบูลย์  แก้วเพทาย 
รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด

มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันที่  6 - 7 กรกฎาคม  2562  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่