ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 10:03 น.
 562
       นายกำจรเดช  พรหรมสวัสดิ์  รองประธานกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2562 หลักสูตร
"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง" ระหว่างวันที่
26 - 28 กรกฎาคม  2562  ณ ห้องสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่   โดยมี  นายนพดล  สุริยะสาร  เลขานุการคณะกรรมการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่อประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มพูนทักษะ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสหกรณ์ฯ
       
       การอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง" นี้  สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จำนวน 4 ท่าน  ที่ได้มาบรรยายมอบความรู้ให้แก่สมาชิก  ได้แก่   นางชนนิกานต์  พันธจักร    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ  นางเกศรา  บุญเลิศ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ   น.ส.ถนอมจิตต์  ท้าวแดนคำ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และน.ส.นิตยา  สุขเกษม   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้เข้ารับการอบรมต่างให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน เป็นอย่างมาก  โดยนายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด   ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทุกท่านและเป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์  ประจำปี 2562 ด้วย