ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ อบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรับตัวในยุคดิจิตอล สำหรับผู้บริหาร"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 12:18 น.
 538
นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา
โครงการพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรับตัวในยุคดิจิตอล สำหรับผู้บริหาร" เพื่อพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการปรับตัวของการบริหารการจัดการให้ทันต่อยุคสมัย และวิธีการปรับเปลี่ยนการทำงานบนวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้เข้ามาแทนที่การทำงานแบบยุคสมัยเดิม โดยมี  อาจารย์เดชนะ สิโรรส ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์ฯ