ข่าวกิจกรรม

งานประชุมใหญ่วิสามัญและโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 09:31 น.
 519

           นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด   เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิก
ในการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ตลอดจนรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และรับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก 
           ซึ่งในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ 2  ประจำปี 2562  เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้แทนสมาชิก ให้มีองค์ความรู้ ในหลักการอุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ฯ  ผ่านโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกที่จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2562 และเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง และครั้งนี้ได้เชิญวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน  คุณวโรโดม  วานิชฤดี  วิทยากรจากบริษัท เอ ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด บรรยายในหัวข้อ " การวางแผนการเงินและการลงทุนในยุคปัจจุบัน"  ซึ่งผู้แทนสมาชิกได้ให้ความเป็นสนใจเป็นอย่างดีตลอดการบรรยาย  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2562  ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว