ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 10:12 น.
 376
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562    โดยมี นายภูมิใจ  รักธรรม   สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมและมีคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี  2562 และได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสหกรณ์ฯและงบประมาณประจำปี 2563 ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
นอกจากนี้ สหกรณ์ฯได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี  2563  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยโปร่งใส และเรียบร้อยดี 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว