ข่าวกิจกรรม

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 14:14 น.
 618
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  ชั้น 2 สนง.สหกรณ์
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ได้เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2563

วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ  

และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
ซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 / 1 / 2563
โดยมีที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
- นายสวงษ์  ไชยยา  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาสหกรณ์
- นายไพบูลย์  พุทธวงค์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานสหกรณ์
- นายเดชนะ  สิโรรส    ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ประกอบด้วย 

- นายรตนภูมิ            โนสุ                      ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
- นายสุทธิชัย           เดชสุวรรณนิธิ       ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
- ดร.กัลยา                มาลัย                    ผู้อำนวยการ .สพป.เชียงใหม่ เขต 3
- นายไพโรจน์          เดชะบุญ                รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
- นายพัฒนพงศ์       พวงทอง                ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
- นายสมพงศ์           พรมจันทร์              ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
- นายเจดีย์               เดชพันธ์                รองผู้อำนวยการ สพม. 34