ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่ริม

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 10:03 น.
 452

นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้แทนสมาชิกในโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่ริม  
พร้อมด้วย
นายจำรัส  คำมูล ประธานกรรมการศึกษา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก" 
โดยมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย นำโดย นายเอนก  คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ ได้"รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบ 2 ไตรมาส" และมีการบรรยายให้ความรู้ในอีกหลายหัวข้อ อาทิเช่น "การให้บริการสินเชื่อ" โดย นายวิชาติ  มณีศักดิ์  หัวหน้างาน กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ "การให้บริการการเงินแก่สมาชิก" โดย นางเยาวณา กันทะมา หัวหน้างาน กลุ่มการเงินและการลงทุน  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมริมใต้ 700 ปี โรงเรียนบ้านริมใต้  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่