ข่าวกิจกรรม

โครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2563 หน่วยบริการอำเภอสันทราย

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 09:03 น.
 322

               เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดป้ายหน่วยบริการอำเภอสันทราย ณ สำนักงานหน่วยบริการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ในการดำเนินงานตามโครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯ มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ปีที่ 10 ประจำปี 2563 โดยมีนายวินิตย์ กันธรรม หัวหน้าหน่วยบริการ หน่วยบริการอำเภอสันทราย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้

               กิจกรรมในงานมีการแสดงธรรมเทศนา โดย พระอธิการแมนศักดิ์ ปภสฺสโร พระธรรมทูตจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีงาม ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ การทำบุญอาคาร มอบใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณ มอบทุนสนับสนุนโครงการนี้ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และเปิดผ้าแพรคลุมป้ายหน่วยบริการอำเภอสันทราย และได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ พิศิษฐ์พงษ์ เป็นประธานเปิดผ้าแพรคลุมป้ายชมรมข้าราชการครูบำเหน็จบำนาญ อำเภอสันทราย ในงานยังมีพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและกองผ้าป่าด้วย

               ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หัวหน้าหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ