ข่าวกิจกรรม

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 6 ครั้งที่ 1

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 13:34 น.
 624
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2564–2568) ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 6

               การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์ และแนะนำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หัวหน้าหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จัดทำแผนงาน 5 ปี พร้อมกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับของหน่วยงานฯ ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด