ข่าวกิจกรรม

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 6 ครั้งที่ 2

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
 440
               ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรและชี้แนะ การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2564–2568) ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 6 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หัวหน้าหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ เพื่อร่วมกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดงานประจำ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (ปีบัญชี 2564–2568) และ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ