ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานหน่วยบริการร่วมกับหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 น.
 201
          นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมประธานหน่วยบริการร่วมกับหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

          วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ด้านต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ และเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแก่สมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ หัวหน้าหน่วยบริการ 31 หน่วยบริการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และหัวหน้างานทุก ๆ ฝ่ายงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ