ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 08:30 น.
 141
          นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้แทนสมาชิกให้มีองค์ความรู้ในหลักการอุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ฯ ผ่านโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกที่จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2563 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เปิดวีดิทัศน์ ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการอัยการ มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ "อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ สำหรับผู้แทนสมาชิกและผลกระทบของกฎกระทรวงใหม่กับการบริหารงานสหกรณ์" ซึ่งผู้แทนสมาชิกได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดีตลอดการบรรยาย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่