ข่าวกิจกรรม

ประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 734
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
               วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 23 มกราคม 2564 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการประชุมในภาวะการณ์และตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการและประธานกรรมการหน่วยบริการ ทั้ง 31 หน่วยบริการ
                ในงานประธานกรรมการได้เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายสมาน เผือกอ่อน, นายวัลลภ รุจิราภา, นายอำนวย รัตนะ ที่ได้รับคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ และนายวัลลภ รุจิราภา ยังเป็นตัวแทนประธานกรรมการหน่วยบริการมอบรูปที่ระลึกให้แก่ประการกรรมการและผู้จัดการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด