ข่าวกิจกรรม

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 15:51 น.
 495
               นายไพบูลย์  พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในการประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ชี้แจงนโยบายคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48/2/2564 และแนวปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแก่สมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ 31 หน่วยบริการ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและที่ปรึกษาของสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด