ข่าวกิจกรรม

โครงการบริจาคหีบปรับอากาศ(โลงเย็น) เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 803
               วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานถวายหีบปรับอากาศ(โลงเย็น) และปัจจัยให้แก่วัดพระธาตุจอมแตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในนาม ศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประจำศูนย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต และเป็นกิจกรรมตอบสนองพันธกิจด้านสังคม (CSR) ของสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้