ข่าวกิจกรรม

การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ธ.ค. 2564 เวลา 17:17 น.
 535
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  ได้จัดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และประชุมความร่วมมือเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting  เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ฯ ที่เป็นปัจจุบัน และทันต่อสถานการณ์ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และรับทราบแนวทางการดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายของสมาชิกแต่ละเขตพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ