หมวด 3 ทุน

หมวด 3 ทุน


ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และ อำนาจกระทำการดังต่อไปนี้
          (1) ออกหุ้น
          (2) รับฝากเงิน
          (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
          (4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ
          (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
 
หุ้น

ข้อ 5. การออกหุ้น    สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท

ข้อ6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วน ของจำนวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
         เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ หรือเงินอื่นใดที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัดและหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญ ซึ่งสมาชิกได้จากทางราชการด้วย 
         สมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น ถ้าหากสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีก เมื่อใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการแต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
         เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะ เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น

ข้อ 7. การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนให้ดำเนินการ ดังนี้
        (1) สมาชิกสามัญ ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนนั้นๆ ทุกเดือนหรือวิธีการใดๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
        (2) สมาชิกสมทบ ให้นำมาชำระโดยตรงกับสหกรณ์ เป็นรายเดือน หรือวิธีการใดๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
        ทั้งนี้ ให้ถือว่าการชำระค่าหุ้นรายเดือนแต่ละเดือน ถึงกำหนดส่ง ณ วันจ่ายเงินได้รายเดือน แต่หากสมาชิกชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนั้นๆ ให้ถือว่าไม่ผิดนัด สำหรับงวดเดือนนั้นๆ ส่วนกรณีสมาชิกส่งชำระหุ้นเอง ให้ถึงกำหนดนัดส่งชำระหุ้น ภายในวันสิ้นเดือน
        เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น มิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 8. การงดหรือลดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกจะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ ตามระเบียบสหกรณ์กำหนด โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่จะมีหนี้สินมากกว่ามูลค่าหุ้น

ข้อ 9. การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 10. การขายและโอนหุ้น สมาชิกอาจโอนหุ้นของตนได้โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
        (1) หุ้นที่จะโอนนั้น ต้องชำระครบมูลค่าหุ้นแล้ว
        (2) ตราบเท่าที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ สมาชิกจะโอนหุ้น หรือถอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ได้
        (3) สมาชิกที่ลาออกจากสมาชิกภาพ จะโอนหุ้นให้แก่สมาชิกในสหกรณ์เดียวกันหรือโอนให้แก่สมาชิกผู้สมัครเป็นสมาชิกที่คณะกรรมการดำเนินการตกลงรับเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ได้
        (4) การโอนหุ้นนั้นต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนยื่นต่อสหกรณ์ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นเป็นการสมควรและได้จดทะเบียนการโอนแล้ว การโอนหุ้นจึงเป็นอันสมบูรณ์ 
        (5) สหกรณ์อาจรับโอนหุ้นจากสมาชิกคนหนึ่งคนใดไว้เป็นการชั่วคราว ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรแล้วขายให้แก่สมาชิกอื่นต่อไปโดยเร็ว    
        วิธีการ หลักเกณฑ์ รายละเอียด ข้อปฏิบัติและค่าธรรมเนียมการขายและการโอนหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กำหนด