รายงานการดำเนินงาน

รายงานการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ณ มกราคม 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  จำนวนสมาชิก 31,167 คน
      สมาชิกสามัญ 19,110 คน
      สมาชิกสมทบ 12,058 คน
      สมาชิกที่เป็นหนี้ 14,293  คน
      สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้ 16,874  คน
2  ทุนเรือนหุ้น 8,444.89 ล้าน
บาท
3  เงินสำรองและทุนอื่น ๆ 831.91 ล้าน
บาท
4  เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 3.20 ล้าน
บาท
5  เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน 20.72 ล้าน
บาท
6  เงินรับฝาก  8,052.28 ล้าน
บาท
     เงินฝากออมทรัพย์ 224.13 ล้าน
บาท
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6,287.08 ล้าน
บาท
     เงินฝากออมทรัพย์โครงการพิเศษ 28.25 ล้าน
บาท
     เงินรับฝากสะสมรายเดือน 11.64 ล้าน
บาท
     เงินฝากประจำ 664.54 ล้าน
บาท
     เงินฝากออมทรัพย์ ATM 36.31 ล้าน
บาท
7  เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่นๆ 360.57 ล้าน
บาท
8  เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,947.54 ล้าน
บาท
     เงินกู้ฉุกเฉิน 92.91 ล้าน
บาท
     เงินกู้สามัญ 2,050.96 ล้าน
บาท
     เงินกู้สามัญ ATM 156.24 ล้าน
บาท
     เงินกู้พิเศษ (ปรับโครงสร้างหนี้) 15.22 ล้าน
บาท
    เงินกู้สามัญ (ปรับโครงสร้างหนี้) 132.51 ล้าน
บาท
    เงินกู้สามัญเงินปันผล 35.07 ล้าน
บาท
    เงินกู้สามัญดำรงชีพ 421.36 ล้าน
บาท
     เงินกู้พิเศษ 18.84 ล้าน
บาท
9  เงินกองทุน 107.96 ล้าน
บาท
     เงินกองทุนผู้ค้ำประกัน 21.73 ล้าน
บาท
     เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 13.77 ล้าน
บาท
     เงินกองทุนพนักงานสหกรณ์ 4.07 ล้าน
บาท
     เงินกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ 59.30 ล้าน
บาท
10  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น 3,274.00 ล้าน
บาท
11  สินทรัพย์ ทั้งหมดจำนวน 21,391.29 ล้าน
บาท
12  กำไรสุทธิ ทั้งหมดจำนวน 751.25 ล้าน
บาท


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
6.25%  ออมทรัพย์  2.75 %
 ออมทรัพย์พิเศษ  3.75 %
 ประจำ  4.50 %