หมวด 9 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

หมวด 9 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์


ข้อ 93. การจ้าง การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้จัดการ ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำเป็นหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
           ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดังกำหนดไว้ในข้อ 95 เป็นลายลักษณ์อักษร
       
ข้อ 94. การดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยให้มีการกำหนดระยะเวลา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขอื่นตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
    
ข้อ 95. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
        (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในใบสมัครหรือในทะเบียนสมาชิกพร้อมกับให้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้น ตามข้อบังคับของสหกรณ์
        (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และเชิญชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
        (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝากและส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์
        (4) ดำเนินการตรวจสอบคำขอกู้ การจ่ายเงินกู้ การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ และดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
        (5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้  ทุกหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
        (6) เสนอแนะการจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดในระเบียบรวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยความถูกต้องและเรียบร้อย 
        ในกรณีที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ กระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิกหรือสหกรณ์ มีข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการเงินการบัญชีหรือกิจการตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์
        (7) กวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงินหรือจัดให้มีใบสำคัญ โดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
        (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
        (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
        (10) รับผิดชอบจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
        (11) เข้าร่วมประชุม ชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
        (12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
        (13) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
        (14) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
        (15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
        (16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามมติของคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมายหรือตามที่ควรกระทำเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
    
ข้อ 96. การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
        (1) ตาย
        (2) ลาออก
        (3) เกษียณอายุหรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ของสหกรณ์
        (4) ถูกเลิกจ้าง
        (5) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
        (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
        (7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        (8) ไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
        (9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
        (10) ทุจริตต่อหน้าที่
   
ข้อ 97. การลาออก  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออก ไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน
    
ข้อ 98. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ
        (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน ของรัฐ หรือเอกชน
    
ข้อ 99. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน ให้รองผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน
    กรณีผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้จัดการแต่งตั้งรองผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
    
ข้อ 100. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์ตลอดจนจัดทำงบดุลของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
    
ข้อ 101. เจ้าหน้าที่อื่น  นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด