หมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

หมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ


ข้อ 107. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับสหกรณ์ จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
        (1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและให้แจ้งไปยังผู้แทนสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
        (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการดำเนินการมาประชุมเต็มจำนวนของคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม 
        (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด
        (4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน
        (5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
        (6) ให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้วการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์ 
        (7) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ หรือความรับผิดใดๆ ของสหกรณ์ 
        ทั้งนี้ ให้สหกรณ์คืนใบสำคัญรับจดทะเบียนและให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบสำคัญ รับจดทะเบียน การเปลี่ยนชื่อให้แก่สหกรณ์ด้วย
    
ข้อ 108. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้น ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคำวินิจฉัย และให้สหกรณ์ปฏิบัติ ตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์หนังสือแจ้งนัดประชุมหมายเหตุ

ข้อบังคับสอ.ชม. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ข้อบังคับสอ.ชม. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ข้อบังคับสอ.ชม. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559