ข่าวประกาศอื่นๆ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรตอบแทนคุณผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 14:46 น.
 287

               ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของประเพณีล้านนาไทย ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ วัฒนธรรม ประเพณี และผู้ค้ำจุนจิตใจให้แก่บุคคลในครอบครัวและองค์กร
               ในการนี้ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามดังกล่าว ทางสหกรณ์ฯ จึงตอบแทนคุณผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ สำหรับ
สมาชิกสหกรณ์ที่อายุ 85 ปี ขึ้นไป (ณ วันที่ 1 มกราคม 2564) รายละ 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ประเภทออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์ ATM ของสมาชิกตามลำดับ รายละเอียดดังนี้


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
               สำหรับสมาชิกที่มีหมายเหตุ "เปิดบัญชีใหม่" สามารถรับสมุดบัญชีเงินฝากได้ที่กลุ่มงานการเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 
สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร. 0 5385 1888 ต่อ 100-105
มือถือ: 08 8269 1401
Line ID: prcmcoop