ข่าวสวัสดิการ

การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2564 ของกรมธรรม์ที่ 7, 8 และ 41

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 14:00 น.
 2131

เรียน  สมาชิกผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 7, 8 และ 41

 
            สหกรณ์ฯ จะดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ปี 2564
 
            ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 7      จำนวนเงิน    3,250.00  บาท
            (เริ่มคุ้มครอง 10  กรกฎาคม  2564  สิ้นสุด 9  กรกฎาคม  2565)
 
            ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 8      จำนวนเงิน    3,250.00  บาท
            (เริ่มคุ้มครอง 10  กรกฎาคม  2564  สิ้นสุด 9  กรกฎาคม  2565)
 
            ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 41    จำนวนเงิน   3,050.00  บาท
            (เริ่มคุ้มครอง 19  กรกฎาคม  2564  สิ้นสุด 18  กรกฎาคม  2565)

 
            วิธีการชำระค่าเบี้ยประกัน
            1.  นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รอจ่ายเบี้ยประกัน
            2.  นำเงินมาชำระ  โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

     
                      กรณีมีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน ไม่เพียงพอให้ถอนชำระ สามารถนำเงินฝากเข้าบัญชี ภายในวันที่ 30  มิถุนายน  2564 (เวลา 14.30 น.)
 
                      กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน สามารถนำเงินมาชำระภายในวันที่  30  มิถุนายน  2564 (เวลา 14.30 น.)
 
            หากมีความประสงค์ยกเลิกต่ออายุกรมธรรม์ สามารถยื่นคำขอ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้สวัสดิการที่เหลือต้องคุ้มครองครอบคลุมภาระหนี้สินที่มีอยู่
 
            ทั้งนี้ หากไม่ชำระตามกำหนด  จะดำเนินการเรียกเก็บจากเงินเดือน(ต้นสังกัด)ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 
 
            สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่านหรือที่งานสวัสดิการ
 

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010