ข่าวสวัสดิการ

ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2565

โดย Administrators
 วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 16:08 น.
 3516
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ)  ประจำปี 2565
 
กรมธรรม์ที่ วันเริ่มคุ้มครอง วันสิ้นสุดคุ้มครอง ระยะเวลาการชำระค่าเบี้ยประกัน
ภายในเดือน
3 12 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2565
6 12 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2565
4 20 พฤษภาคม 2565 19 พฤษภาคม 2566 เมษายน 2565
7 10 กรกฎาคม 2565 9 กรกฎาคม 2566 มิถุนายน 2565
8 10 กรกฎาคม 2565 9 กรกฎาคม 2566 มิถุนายน 2565
41 19 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2566 มิถุนายน 2565
42 7 กันยายน 2565 6 กันยายน 2566 สิงหาคม 2565
 
ขั้นตอนการชำระค่าเบี้ยประกัน
          1. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแต่ละกรมธรรม์ จะดำเนินการแจ้งเป็นคราว ๆ ไป
          2. วิธีการชำระ
              2.1  ถอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รอจ่ายเบี้ยประกัน หรือ 
              2.2  นำเงินสดหรือโอนเงินมาชำระ  
           3. กรณีมีเงินฝากออมทรัพย์รอจ่ายเบี้ยประกันชีวิต แต่มียอดเงินไม่พอชำระ สามารถนำเงินฝาก
เข้าบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละกรมธรรม์ (คงเหลือขั้นต่ำในบัญชี 100 บาท หลังถอนชำระประกัน)
           4. กรณีนำเงินสดหรือโอนเงินมาชำระ  สามารถชำระได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละกรมธรรม์
(การโอนเงินมาชำระต้องนำส่งหลักฐานการโอนพร้อมแจ้งรายละเอียดการชำระ  ชื่อ - สกุล  เลขสมาชิก ได้ที่ไลน์
งานสวัสดิการ  Line ID : 0896351010)            
           5. กรณีไม่ได้ชำระตามกำหนดเวลา ดำเนินการส่งเรียกเก็บจากเงินเดือนในเดือนถัดไป ซึ่งอาจส่งผลทำให้เงินเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30