ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 ก.ย. 2565 เวลา 17:01 น.
 477
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 เรื่อง “การใช้บริการด้านการเงิน โดยใช้ระบบ CMCOOP Online & Internet Banking” ให้แก่สมาชิกหน่วยบริการอำเภอดอยเต่า โดยมีนางสาวศุภาภรณ์  ถ่านคำ เจ้าหน้าที่ IT กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ฯ เป็นวิทยากรรับเชิญ และมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 223 คน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพบ้านแปลง 4 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่