ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
Chiangmai Teacher's Thrift & Credit Cooperative Ltd,
 
ที่อยู่   175 หมู่ที่ 2 ถ.ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์  053-851888 
โทรสาร  053-851889 - 053-851890
Website  www.cmcoop.or.th
Email  coop_cm@hotmail.com

เวลาทำการ  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (การเงิน ปิดทำการเวลา 15.30 น.)
 
 

ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน
กลุ่มงานของสหกรณ์ฯ ภายใน มือถือ
 ผู้จัดการ 211  
 รองผู้จัดการงานสินเชื่อและงานนิติกร 245 087-7250253
 รองผู้จัดการงานการเงินและประมวลผล/บัญชี 213  
 รองผู้จัดการงานธุรการและสวัสดิการ 212  
 งานประชาสัมพันธ์ 0  
 งานธุรการ    
       - พัสดุ 204  
 งานสวัสดิการ 223, 225 089-6351010
 งานการเงิน (แคชเชียร์) 232-235 087-7256372
       - รับเช็ค กรณีลาออก 232  
 งานนิติกร 201-203, 247 092-2246372
087-7250069
 งานประมวลผล 251-254, 256 092-2246374
087-7256194
       - งานสมาชิกภาพ 254  
       - กรมบัญชีกลาง, โอนย้ายออก  251  
       - ปัญหาการกด ATM 256  
 งานบัญชี 257  
 งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (สคช.) 101, 404 082-7610055
090-6715501
 ป้อมยาม 303  
 
กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ ต่อ มือถือ
โทร.053-851888
หรือ
053-850317, 053-850403
241-244

101-105

089-6351212
092-2246373

087-7250253
 
 
                                       หมายเลขโทรสารภายใน     
  
                                       สินเชื่อ : 053-850925      ธุรการ : 053-850924         การเงิน : 053-851890            
                                       สวัสดิการ : 053-851889    ประมวลผล : 053-850431     สคช. : 053-105604