ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
Chiangmai Teacher's Thrift & Credit Cooperative Ltd,
 
ที่อยู่   175 หมู่ที่ 2 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์  053-851888 
โทรสาร  053-851889 - 053-851890
Website  www.cmcoop.or.th
Email  coop_cm@hotmail.com

เวลาทำการ  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (การเงิน ปิดทำการเวลา 15.30 น.)
 
ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน
กลุ่มงานของสหกรณ์ฯ ภายใน มือถือ หมายเลขโทรสาร
 
 ประธาน 
800    
 
 ผู้จัดการ 
801    
 
 รองผู้จัดการ
       - กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยี
         และสารสนเทศ

       - กลุ่มวิเคราะห์การเงินและบัญชี
802    
 
 รองผู้จัดการ
       - กลุ่มอำนวยการและบริการ

       - กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
         และสวัสดิการ
803    
 
 รองผู้จัดการ
       - กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ  
       - กลุ่มการเงินและการลงทุน
804 087-7250253  
 
 กลุ่มอำนวยการและบริการ
101-104
088-2691401
081-6557962 
053-851765
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
200-202 089-6351010 053-851889
 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
 (สคช.)
203-204 082-7610055
090-6715501
053-105604
 
 กลุ่มการเงินและการลงทุน
300-305
 
087-7256372
088-2671708
053-851890
 
 กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยี
 และสารสนเทศ
400-405
092-2246374
087-7256194
053-850431
 
 กลุ่มวิเคราะห์การเงินและบัญชี
500    
 
 กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ
       - ปรับโครงสร้างหนี้/พิเศษ 601
       - สมาชิกโอนย้าย 606
       - ฉุกเฉิน 604
       - เงินกู้ทั่วไป 600,602,603,607
600-607
089-6351212
092-2246373
087-7250253
053-850925
 
 กลุ่มบริหารทรัพยากรและนิติกร
700-702
092-2246372
087-7250069