วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์
 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน”  


พันธกิจ    
  1. พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และหน่วยบริการ
  2. สร้างความเข้มแข็งของเงินทุนดำเนินงานภายในลดเงินทุนภายนอก
  3. ส่งเสริมการออมสมาชิก
  4. สนับสนุนให้สมาชิกยึดหลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
  5. พัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลกร
  6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
  7. เชื่อมโยงเครือข่าย และสนับสนุนกิจกรรมองค์กร สังคม ชุมชน