ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบของสหกรณ์


สารบัญระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด


: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)

ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2559 
(ดาวน์โหลด)

ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2556 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2543 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2543 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการผิดนัดและขาดส่งการชำระหนี้ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หน่วยบริการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัยงานสหกรณ์แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)