ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบของสหกรณ์


สารบัญระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด


: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหน่วยบริการ พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหน่วยบริการ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)  (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหน่วยบริการ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหน่วยบริการ พ.ศ.2557 
(ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​​ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560) (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​​: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ.2556 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2543 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ.2557 
(ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2557 
(ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2557  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการผิดนัดและขาดส่งการชำระหนี้ พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด) 
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัยงานสหกรณ์แก่สมาชิก พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลด)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2543 (ดาวน์โหลด)