เป้าประสงค์

เป้าประสงค์


เป้าประสงค์

เป้าประสงค์         
  1. เพื่อให้สหกรณ์และหน่วยบริการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการติดตามผล ประเมินผล
  2. เพื่อให้สหกรณ์บริหารการเงินที่มีมาตรฐาน มั่นคง
  3. เพื่อให้สมาชิกมีวินัย มีความมั่นคงทางการเงิน
  4. เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  5. บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ระบบสารสนเทศสามารถรองรับสะดวก รวดเร็วและประหยัด
  7. สหกรณ์สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและชุมชน