ข่าวสวัสดิการ

โดย admin -  วันที่ 18 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม... กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ โทร. 0-5385-1888 ต่อ 200-202 มือถือ 08-9635-1010 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 13:32 น.

การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2564 ของกรมธรรม์ที่ 3 และกรรมธรรม์ที่ 6

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

แจ้งกำหนดการอบรมสมาชิกใหม่แบบออนไลน์

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ดังนั้น การอบรมสมาชิกใหม่ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 15:07 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

เงินสวัสดิการตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ส.ค. 2558 เวลา 09:02 น.

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.- ...

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 09:38 น.

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงิน 1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 08:40 น.

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม เมื่อได้รับแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรมหน่วยบริการจะต้องดำเนินการดังนี้.- ...

อัลบั้มภาพ