ข่าวสวัสดิการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 09:17 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค. 2561

โดย admin -  วันที่ 06 ธ.ค. 2560 เวลา 14:51 น.

ผลการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะแก่สมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560

รายละเอียดการคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะแก่สมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560

โดย admin -  วันที่ 02 พ.ย. 2560 เวลา 10:26 น.

ผลการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2560

ผลการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2560

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 14:16 น.

บัญชีรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2560 จัดกิจกรรมดังนี้.- ...

โดย admin -  วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 16:29 น.

กรมธรรม์ 7 , 8 , 41 ครบกำหนดชำระเดือน มิ.ย. 60

กรมธรรม์ที่ 7 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บาท กรมธรรม์ที่ 8 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บ...

โดย admin -  วันที่ 03 เม.ย. 2560 เวลา 09:53 น.

การฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560

การฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 15:07 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

เงินสวัสดิการตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ ...

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 09:38 น.

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงิน 1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ...

อัลบั้มภาพ