หมวด 1 ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงานและเครื่องหมาย

หมวด 1 ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงานและเครื่องหมาย


UploadImage

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ.2558     
 
          ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและ ให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
          ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  พ.ศ. 2558”
          ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  
          ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับนับแต่ วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
  
หมวด 1 
ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงานและเครื่องหมาย
 
 ข้อ 1.   ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงานและเครื่องหมาย     
             
             ชื่อ         :    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
                                Chiang Mai Teacher’s Thrift & Credit Cooperative Ltd.
             ชื่อย่อ    :    สอ.ชม.
             ประเภท :    สหกรณ์ออมทรัพย์
             ที่ตั้งสำนักงาน       :    175  หมู่ที่ 2   ตำบลท่าศาลา   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่
             ท้องที่ดำเนินงาน   :    จังหวัดเชียงใหม่
 
        สหกรณ์อาจตั้งสำนักงานสาขา และหรือย้ายสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบและดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป
        สหกรณ์อาจตั้งหน่วยบริการ เพื่อดำเนินกิจการของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ มอบหมาย โดยกำหนดเป็นระเบียบของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์
     UploadImage
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะดังนี้
      - มีเครื่องหมายเป็นรูปวงกลมสองชั้น ชั้นในเป็นรูปพระธาตุดอยสุเทพ  ชั้นนอกล้อมรอบด้วยชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และคำว่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้ง
      - สีประจำสหกรณ์ คือสีฟ้า หมายถึงความสร้างสรรค์ ความคิดเชิงบวก ความก้าวหน้าของสหกรณ์ไม่มีที่สิ้นสุด
ในข้อบังคับนี้
      “สหกรณ์”                              หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
      “หน่วยบริการ"                       หมายถึง    หน่วยงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งตามระเบียบของสหกรณ์
      “คณะกรรมการดำเนินการ”    หมายถึง    คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
      “สมาชิก”                               หมายถึง    สมาชิกสามัญและสมทบ
      “ผู้แทนสมาชิก"                     หมายถึง    สมาชิกสามัญที่ได้รับการเลือกตั้ง